^Vissza a lap tetejére
logo

Értelmi Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Tordas

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

 intézményi elhelyezéshez

1.  Ki nyújthat be kérelmet

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott szociális intézményekbe, - típus szerint - pszichiátriai betegek otthonaiba, felnőtt korú értelmi fogyatékos személyeket ellátó otthonokba, az a 18. életévét betöltött személy vehető fel, aki betegsége, vagy fogyatékossága miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az elhelyezési kérelem az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével, - vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta, - önállóan terjesztheti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. Annak a személynek a bentlakásos szociális intézménybe történő  elhelyezését,  akinek  cselekvőképessége  a  gyámhivatal  ideiglenes gondnokrendelő határozata alapján e jognyilatkozat megtételében korlátozott, az ideiglenes gondnok csak a bíróság ideiglenes gondnokrendelés fenntartásáról rendelkező jogerős végzése alapján kérheti. A csatolt címjegyzékben szereplő intézmények csak a budapesti bejelentett lakcímmel rendelkező személyek elhelyezésében illetékesek.

2.  Útmutató a kérelem benyújtásához és az adatlapok kitöltéséhez

Az elhelyezési kérelem előterjeszthető írásban, vagy személyes jelenlét esetén szóban is. A kérelem azonban számítógépes nyilvántartásba csak a kitöltött és érvényes „A-B-C” adatlap és mellékletei alapján vehető át. A nyilvántartásba vételhez szükséges az ellátásra szoruló személyi igazolványa. A kérelem és adatlap a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon nyújtható be: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. II. emelet 208-as számú irodában. Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől - Csütörtökig: 8-16 óráig (megközelíthető:3-as metróval Lehel térig, onnan 3 perc gyalog a Röntgen utca Visegrádi utca sarok.)

Az „A-B-C” adatlapok, a tájékoztató, és az intézményi lista a Főigazgatóság honlapján a „Nyomtatványok” címszó alatt (összesen 10 oldal) érhető el: www.szgyf.gov.hu. Az adatlapok kitöltésénél fontos, hogy minden kérdésre választ kell adni, jelölve a nemleges választ is („nem,” vagy „nincs” szóval). Az ellátást igénylő maximum három intézménybe jelentkezhet.  Az intézményi felvételről - nem a Főigazgatóság munkatársa, hanem - az intézményvezető dönt.

3. Benyújtandó iratok: az „A-B-C” adatlap és az alábbi mellékletek

- Érvényes személyi igazolvány, TAJ kártya és lakcímkártya másolat, (régi típusú személyi igazolvány esetén csak a személyi adatokat, érvényességi időt, illetőleg a lakóhelyet tartalmazó oldalak bemutatása szükséges, ez estben a lakóhelyet a régi, de érvényes személyi igazolvánnyal is lehet igazolni, ha a kérelmező még nem kapott lakcímkártyát). A kérelmező csak a személyi igazolványban szereplő névvel vehető nyilvántartásba, ezért a személyi igazolványt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.

- Jövedelemigazolás: az utolsó nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves értesítője (zöld színű „kutyanyelv”) esetenként a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság aktuális igazolása a folyósított ősszegről, vagy az utolsó bankszámlakivonat. Fogyatékossági támogatás folyósítása esetén az azt igazoló irat.

- A jövedelem mellett a pénzvagyonról és ingatlanvagyonról is nyilatkozni kell, ha a kérelmező vagy helyette más személy az intézményi térítési díj összegét nem tudja megfizetni. A pénzvagyonról banki igazolás, az ingatlanról egy már meglévő, helyrajzi számot tartalmazó okirat csatolandó (de ezért külön tulajdoni lapot kiváltani nem kell). Amennyiben az ellátandó havi jövedelmének a 80%-a nem fedezi az intézményi térítési díjat, akkor a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a készpénz-, illetőleg ingatlanvagyon terhére is meg lehet állapítani.

- A 18. életévét már betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt még el nem érő kérelmező esetében a rokkantságot a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje (ORSZI) szakvéleményének másolatával kell igazolni.

- Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, abban az esetben csatolni kell a gondnok kirendelő határozatot, illetőleg a cselekvőképesség mértékére vonatkozó bírói ítéletet.

- Ideiglenes gondnokság esetén az ideiglenes gondnok kirendelő határozatot, a gyámhatóság elhelyezési kérelemhez történő előzetes hozzájárulását és az ideiglenes gondnokságot fenntartó jogerős bírói végzést kell csatolni.

-  Ha az ellátást igénylő személy az irat betekintési, iratmásolási, az üggyel kapcsolatos levelezési jogot a kérelem benyújtásában közreműködő személyre kívánja átruházni, azt két tanú előtt tett írásbeli meghatalmazással teheti. Az elhelyezési kérelem benyújtásában a kérelmező helyett más személy (pl. családtag, meg-bízott, meghatalmazott) is közreműködhet, de nem írhat alá.

Adatlapok letöltése:
A - adatlap (pdf, 46kB)
B - adatlap (pdf, 55kB)
C - adatlap (pdf, 42kB)

4. További tudnivalók

4.1. Pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontban nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes. A pszichiátriai betegek otthonába történő felvételhez a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve - amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül, - a fekvőbeteg-gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének – az intézménybe történő felvételt megelőző, - három hónapnál nem régebbi szakvéleménye szükséges.

4.2. Felnőtt korú értelmi fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. Az intézményi elhelyezés feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

4.3. Budapesti lakcímmel nem rendelkező kérelmező, - egyedi - esetekben a Főigazgató méltányosságból engedélyezi az illetékességi területen kívülről érkező elhelyezési kérelem elbírálását. A „területen kívüli engedély” a kérelmezési eljárás során kerül elbírálásra, melynek alapja a Főigazgatóhoz címzett kérelem indoklással, továbbá az előírásnak megfelelő, teljes körű felvételi kérelem iratanyaga.

4.4. A kérelem továbbítása: a hiánytalan kérelmet a Főigazgatóság öt munkanapon belül továbbítja az abban megjelölt intézmény(ek)hez. A kérelem akkor hiánytalan, ha az „A-B-C” adatlap és a megjelölt mellékletek benyújtása megtörtént.

További érdeklődés, illetve időpont egyeztetés az Intézmény látogatás kapcsán Vörös Veronika igazgató-helyettesnél kérhető a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen, vagy 06 30 453 2473-as telefonon számon.